Aikido Mountain West Affiliations and Accreditations

World Aikikai Headquarters - Tokyo, Japan

Aikido Mountain West is affiliated with World Aikikai Headquarters via the California Aikido Association's Frank Doran Shihan, Cyndy Hayashi Shihan, and Michael Friedl Shihan.
Click here for a directory of CAA member dojos.

Muso Jikiden Eishin Ryu, Iaido

The iaido instruction at Aikido Mountain West is licenced under official recognition by the Ippan Shyadanhoujin Seitou Eishin Ryu Iaido Seiryu Musou Jikiden Kokusai Renmei via Mountain Wind Dojo's Colin Max Roach Sensei.